SPRZEDAŻ MIESZKANIA OTRZYMANEGO W SPADKU – zmiany przepisów w ordynacji podatkowej

jak-sprzedac-mieszkanie-z-spadku

SPRZEDAŻ MIESZKANIA OTRZYMANEGO W SPADKU – zmiany przepisów w ordynacji podatkowej

SPRZEDAŻ MIESZKANIA OTRZYMANEGO W SPADKU – zmiany przepisów w ordynacji podatkowej

jak-sprzedac-mieszkanie-z-spadku

Nowe przepisy dotyczące ordynacji podatkowej, które weszły z dniem 1 stycznia 2019 roku przewidują korzystne zmiany dla spadkobierców. Zbycie nieruchomości może nastąpić szybciej niż po upływie pięciu lat od daty śmierci spadkodawcy. Pięcioletni okres, po upływie którego wolno będzie sprzedać nieruchomość bez PIT, w przypadku dziedziczenia będzie liczony od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. 

 

W momencie, kiedy otrzymaliśmy mieszkanie w spadku, możemy dzięki znowelizowanej ustawie o PIT, uniknąć obowiązku uiszczenia podatku dochodowego, w przypadku kiedy chcemy sprzedać nieruchomość. Zmianie uległy bowiem przepisy obliczania terminu posiadania mieszkania – do 31 grudnia 2018 r. termin ten należało liczyć od dnia nabycia spadku i wynosił on 5 lat. Jeżeli w tym terminie spadkobierca sprzedał mieszkanie – musiał zapłacić 19% podatku dochodowego, o ile nie przeznaczył kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku na tzw. własne cele mieszkaniowe. Od 1 stycznia 2019 roku rzeczony termin liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub wybudował mieszkanie. Jeżeli planujemy sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku, możemy zaliczyć koszty jego nabycia lub wybudowania które poniósł wcześniej spadkodawca,  do naszych  kosztów podatkowych. To samo możemy zrobić z długami i ciężarami spadkowymi.

 

ULGA MIESZKANIOWA

 

Z ulgi mieszkaniowej można teraz skorzystać w przeciągu trzech lat, a nie jak dotychczas dwóch lat. Ulga pozwala nie płacić 19-proc. PIT, gdy nieruchomość (np. mieszkanie, dom) zostanie sprzedana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta. Warunkiem jest jednak przeznaczenie uzyskanego przychodu – w całości lub w części – na własne cele mieszkaniowe, np. na zakup innego mieszkania, budowę domu, remont.

Nowelizacja przewiduje jednak, że w ciągu 3 lat musi dojść do definitywnego nabycia nieruchomości, a więc podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla podatników kupujących mieszkania od deweloperów. Standardem jest bowiem najpierw podpisywanie umowy deweloperskiej (gwarantuje, że deweloper sprzeda mieszkanie konkretnej osobie, a nie innej, ale nie przenosi na nią własności), a dopiero po jakimś czasie (zwykle po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku) ostatecznego aktu notarialnego.

Z przepisów po nowelizacji będą mogły skorzystać tylko podatnicy, którzy uzyskują przychód ze sprzedaży mieszkania czy domu po 31 grudnia 2018 r. Wynika to wprost z art. 16 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2159). Oznacza to, że osoby, które sprzedały mieszkanie przed 1 stycznia 2019 r., nie dostaną więcej czasu na ulgę – na skorzystanie z niej będą miały 2 lata.

 

NOWE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Nowa ustawa zakłada również, iż do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku zaliczać się będzie udokumentowane koszty nabycia/wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę, a także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek. Podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

 

ROZWODNICY I DZIELĄCY MAJĄTEK WSPÓLNY

 

W przypadku natomiast odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub praw majątkowych, pięć lat będzie się liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej a nie jak obecnie od dnia owdowienia lub rozwodu. Zmiana taka jest zgodna z obecną linią orzeczniczą sądów administracyjnych.

No Comments

Post A Comment